Verdenshavene: Hvor går varmen?

Global oppvarming foregår i hovedsak i havene – men hvor og hvordan? Nye måledata gir spennende biter til puslespillet. Er vi nærmere en løsning på et av klimaforskningens store, gjenværende mysterier?
WebArtikkelen er også publisert i CICEROs nye nettmagasin KLIMA.
Gjennom utslipp av drivhusgasser har vi skrudd opp jordens termostat. Hvert sekund lagres litt mer av solas energi enn det som stråles tilbake til verdensrommet. Sakte, men sikkert vil dette føre til oppvarming av både hav og luft – helt til jorden, sola og det kalde rommet mellom er tilbake i balanse.

Mer energi i havetEnergi kan verken skapes eller forsvinne. Dermed er det mulig å spore hvor all den ekstra energien ender opp. Hvordan fordeles den mellom hav, atmosfære, land og isbreer? Forstår vi energifordelingen, forstår vi også de pågående klimaendringene – og vil være i stand til å forutsi hvordan de vil utvikle seg.Helt tilbake til 1880-tallet har vi hatt termometre plassert rundt om på jordens overflate. Det er disse som har dokumentert den sakte økningen av overflatetemperatur på 0,8 grader, fra førindustriell tid og fram til i dag. I senere tid har vi også fått målinger av temperaturen oppover i atmosfæren, fra fly, bakkestasjoner og satellitter. Endringer i temperaturprofil er godt dokumentert. Vi ser en oppvarming ved overflata, kombinert med en avkjøling høyere oppe, i stratosfæren. Nettopp som vi forventer når mengden drivhusgasser øker.

Varmt vann utvider seg

Men vi forskere har ett problem: Regner vi ut hvor mye energi oppvarmingen av atmosfæren krever, og sammenligner med den beregnede økningen i drivhuseffekten, så får vi energi til overs. Mye energi. Hvor blir den av?

Svaret ligger i havdypet. Rundt 90 prosent av den ekstra energien lagres i dag i de store verdenshavene. Også her måler vi en jevn og trutt oppvarming. Siden vann krever mer energi for å varmes enn luft, kan havene lagre virkelig store mengder av det. Vann som varmes utvider seg. Havnivåstigningen vi ser i dag, kan derfor ikke forklares uten å ta hensyn til vannets utvidelse på grunn av global oppvarming.


Gåten havet. Havet blir varmere, og forskerne jobber på spreng for å finne ut hvor og hvorfor. Foto: Oscar Cortez

Men hvor i havene havner energien? På grunt vann? I dypet? Jevnt, eller mer noen steder enn andre? Spørsmålet er viktig, da variasjon i havene raskt får store konsekvenser på land. Et eksempel er El Nino-fenomenet i Stillehavet, som står for store variasjoner i temperatur fra år til år. Og kan variasjoner i havenes energiopptak forklare hvorfor temperaturen ved overflata ikke har økt så raskt de siste tiårene? Forskere antar det, men vi vet ikke sikkert før endringene i havene i samme periode er målt og forstått.

Nytt fra sør

Uheldigvis er målinger av temperatur nedover i havdypet vanskelige å gjennomføre, og dermed sjelden vare. Først tidlig på 2000-tallet fikk vi et system for nær-global overvåking. ARGO-bøyene er en samling selvgående bøyer som flyter rundt i alle verdens hav. De dykker ned til 2000 meter og måler temperatur underveis, kommer tilbake til overflata, og sender målingene til forskere via satellitter.

Nå, med over ti år med gode ARGO-observasjoner tilgjengelig, er vi endelig i ferd med å få på plass bitene i puslespillet om havets oppvarming. Bare i toppjournalen Nature Climate Change kom to rapporter på samme dag; 5. oktober 2014.

Den første, av amerikaneren Paul Durack og kolleger, omhandler hvor mye energi som lagres i havene på den sørlige halvkule. I sør er informasjonen fra før år 2000 enda dårligere enn i nord. Forskerne har brukt oppvarmingsdata, både fra ARGO og andre kilder, og målinger av havnivåstigning fra satellitter. Så har de gjenskapt den målte oppvarmingen av lufta og sett på hva klimamodellene forteller om havet.

Modellene var godt i stand til å beregne havnivåstigningen fra 1970 og fram til i dag. Samtidig bommet de på den målte oppvarmingen i havet fram til år 2000. Dette tyder på at mengden energi som er lagret i de øvre lagene av havet på den sørlige halvkule kan ha vært undervurdert på 1900-tallet – med så mye som mellom 50 og 150 prosent. Dette er svært store tall, og vil ha konsekvenser for hele klimaregnskapet dersom resultatene blir bekreftet i uavhengige studier.

Nytt om hele kloden

Samtidig kom en rapport fra NASA-forskeren W. Llovel og kolleger. De har utnyttet at vi nå både har temperaturdata i de øvre 2000 meterne av havet, og satellittmålinger av havnivåstigning over hele kloden. Forskerne så på havnivåstigning og trakk fra to ting: smelting av breer og innlandsis og utvidelsen fra den målte temperaturøkningen i de øvre 2000 meterne. Slik beregnet de utvidelsen på grunn av oppvarming enda dypere i havet.

Svaret var null. Havnivåbudsjettet går opp, uten noe som helst bidrag fra vann dypere enn 2000 meter. Betyr dette at varmen fra den økte energien ennå ikke har nådd dit ned? Kanskje. Resultatet inneholder mange antakelser. Nye ARGO-bøyer som skal gå dypere enn 2000 meter er under utvikling. Først når de settes i drift vil vi få sikre svar.

ARGO-dataene og satellittmålinger av havnivåstigning analyseres i dag av klimaforskere verden over. De to studiene fra 5. oktober, sammen med flere andre fra de senere månedene, er bare fortroppen til en hel armada av spennende havstudier. De henger godt sammen med det vi visste fra før. Global oppvarming foregår stort sett i havene, og er avgjørende for temperaturen også på land. Utfordringen framover blir å pusle de ulike observasjonene sammen til et helhetlig bilde. Klarer vi det, vil ikke havene være så mystiske lenger. 

15 kommentarer

 1. Ole Henrik Ellestad · november 6, 2014

  Det ukjente som «trøsteargumentasjon».

  IPCC konkluderte med tre grunner til utflatingen av global middeltemperatur de siste 18 år: vulkanutbrudd, mulig endring i solpådriv og at varmen hadde gått ned i dyphavet. Vulkanårsaken er beviselig feilaktig. Internajonale prosjekter viser en sjeldent ren atmosfære de siste ca 18 år. Solpådrivet anser vi skeptikere som en viktig årsak, men det er første gang IPCC støtter skeptikerne i at solen har en betydningsfull rolle. Den siste er dyphavet – det store ukjente som kan gjemme det man tilsynelatende ikke forstår.

  Dette er altså hva verdens beste forskere kan oppdrive av klimateori. Men fremdeles påstås at de er 95% sikre, «science is settled» og at det er konsensus. Det viser jo hvor langt fra vitenskapelige prinsipper IPCC og dets tilhengere opererer. Og så kommer NASA med informasjon om manglende oppvarming i dyphavet.

  Det påfallende er at dyphavet ikke skal være oppvarmet gradvis, men i særlig grad skulle materialisere seg ved temperaturutflatingen. For ingen nye mekanismer for varmetransport i havet synes å være påvist. For IPCC formidler at drivhuseffekten finner sted i atmosfæren med påfølgende varmeutveksling til havet og transport gjennom lagene ned til dyphavet.

  Det IPCC i liten grad har profilert er kunnskapen om at solen er den store aktør i oppvarming av havene. Blått lys og UV-stråling, med gradvis avtagende mengde mot det røde lys i den synlige delen av spekteret, går ned til snaut 200 m under overflaten, og det meste blir absorbert. Den infrarøde delen blir absorbert allerede i de første mm. Når solvariasjoner endrer frekvensmønsteret i solflekksykluser varierer også energien opptatt i havet, men størstedelen skyldes muligens endringer i skydekket. Sammenheng mellom solflekksyklus og kortsiktige havnivåfluktuasjoner er slående. Solinnstrålingen kan gå opp i ca 1000 W/m2, mens drivhuseffekten skal gi økning på 1.8 W/m2.

  Varmepulser fra innstråling har derfor stor betydning for variasjonene, og mye av dette transporteres fra tropisk sektor mot polene. Det er dette som bidrar til de påviste naturlige variasjonene. Teorien om dyphavets variasjoner er jo interessant – like interessant som da IPCC ble dannet i 1988 (og ikke profilerte muligheten). Og oppvarmingen etter Lille istid burde jo inkluderes for den er vesentlig større enn varmeperioden fra 1996-2014.

  • Bjørn H. Samset · november 6, 2014

   Hmnei, noen «trøsteargumentasjon» er det nok ikke.

   Vi vet at havene varmes, både fra direkte målinger (ARGO-bøyene og annet), og fra havnivåstigningsbudsjettet. Det går opp når vi tar med termisk ekspansjon. Her har vi nok et eksempel på at «det er noe vi ikke vet» ikke betyr «vi vet ikke noe». Viktig distinksjon, som litt for ofte blir glemt.

   Vi kan beregne ca. hvor mye ekstra energi som kommer inn i klimasystemet på grunn av pådrivet fra CO2&Co. (min samlebetegnelse på alle klimapådrivene siden 1750), og se at den stemmer greit med energiøkningen vi finner i havet. Men HVOR i havet energien lagrer seg, det er spørsmålet som tas opp her – og det er, som du skriver, svært interessant.

   Solinnstråling kan komme opp i 1000W/m2, det stemmer. Men hvor mye har den endret seg f.eks. over satelittepoken? Ingenting i snitt, med variasjoner over en solsyklus på mindre enn en promille – dvs under 1W/m2. Litt tilfeldig plukket figur (de viser det samme alle sammen…):

   Det betyr ikke at ikke solen har mye å si for klimaet – så klart den har – men påvirkningen akkurat nå er mindre enn våre menneskeskapte påvirkninger.

   At vulkaner ikke kan ha noe med hiatus-perioden å gjøre er forresten heller ikke helt avgjort – se f.eks. på denne helt ferske artikkelen, som ser ut til å motsi det du skriver over:

   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL061541/abstract

   IPCC – og alle artiklene de bygger på, som jo er den egentlige forskningen her – har ikke ignorert de tingene du peker på over. De er tatt med, vurdert, og funnet å være av mindre betydning enn antropogene endringer som utslipp av CO2&Co.

   Bjørn

 2. Ole Henrik Ellestad · november 6, 2014

  At havet har steget siden midten av 1850-årene er det ingen som betviler, det er hvor mye og årsakene som diskuteres. Den siste undersøkelsen til Jevrejeva viste i snitt en havstigning på 1.9 mm per år siden 1830 omslynget av en kurve som viser litt mer stigning i varmere tider og litt mindre i de kjente kaldere perioder. Denne variasjonen er lite forenlig med CO2-konsentrasjonen som begynte å stige markant først etter krigen. Det ville jo være greit å vurdere usikkerheten i dine havenergibetraktninger om energiopptak fra CO2 -økningsiden 1750-tallet. Forøvrig har jo også Argobøyedata vist temperaturutflating ala atmosfæriske data.
  Om solens bidrag så er det jo ikke bare solens intensitet, men hvor mye som når jorden og går ned i havet. Og der vil skyene påvirke. Det har jo vært et økt innstrålingsbidrag ved mindre skyer i de siste tiår. Det vil kunne bidra vesentlig mer enn selv en dobling av CO2.
  Nå får jeg foreløpig ikke tilgang på artikkelen om vulkanpådriv, men tidligere observasjoner viser adskillig sterkere innflytelse fra tidligere utbrudd som El Chicon og Puinatubo. I et arbeid ble førstnevnte estimert til ca 0.12 C temperaturreduksjon. Det virker således merkelig om de vesentlig mindre bidrag i senere år skulle nå samme nivå slik det er angitt i abstractet.

  • Bjørn H. Samset · november 6, 2014

   Her er jeg enig i det aller meste, ihvertfall prinsipielt. Usikkerheter må vurderes, solens innstråling til havet må sjekkes o.l. Men mener du at det ikke er gjort? Havenergibetraktningene over er jo f.eks. absolutt ikke mine – de er publisert og diskutert opp og ned og i mente, inklusive grundige usikkerhetsestimater. Artiklene til John Church og Gabi Hegerl f.eks. (Kan gjerne finne referansene hvis det er av interesse, men de er i IPCC AR5 WG1 sitt kapittel om havnivå alle sammen.)

   Bjørn

 3. Erik Bye · november 10, 2014

  Hvor blir varmen av? er vel 10 000 kroners spørsmålet nå, Samset?

  Frem til om lag 2013 har det blitt hevdet at den såkalte globale oppvarmingen førte til økt temperatur i atmosfæren. Årsaken var mer enn 98 % sannsynlig å finne i utslipp av fossilt CO2. Og følgelig er det menneskeskapt global oppvarming. I 2012/2013 kom det rapporter om at den globale overflatetemperaturen hadde flatet ut (Met Office). Ja, etter år 2000 har temperaturen sunket i følge HadCRUT:

  I 2012/2013 ble det fremsatt en teori om at varmen forsvant i dyphavet.
  Problemet med denne hypotesen er at temperaturen i de øvre 100 m ikke har endret seg:

  Det er også vanskelig å forklare hvordan varmt vann skulle flytte seg nedover, det er jo lettere enn kaldere vann. Finnes det noen mekanisme for dette?

  Samset, riktignok refererer du et NASA-arbeid som viser at det ikke er endringer i temperaturen ned til 2000 m. Men, du ser frem til at det settes ut nye ARGO-bøyer som skal måle dypere enn 2000 m. At din konklusjon på denne artikkelen kan være slik du formulerer deg er noe underlig, idet tittelen er:

  “Deep-ocean contribution to sea level and energy budget not detectable over the past decade”

  Denne artikkelen er trykket i august 2014. I oktober kom det en ny NASA-artikkel som ytterligere setter et stort spørsmålstegn ved hele teorien om at varmen forsvinner ned i dyphavet:

  “NASA Study Finds Earth’s Ocean Abyss Has Not Warmed”

  http://www.nasa.gov/press/2014/october/nasa-study-finds-earth-s-ocean-abyss-has-not-warmed/#.VDOQhWeSy4I

  Denne artikkelen har Ole Henrik Ellestad vist til i sin kommentar, men du har unnlatt å kommentere denne i ditt svar. Hvorfor? Er du stadig like sikker på muligheten for at varmen forsvinner i dyphavet, slik du skrev i Morgenbladet:

  ”Klima på dypt vann”

  http://morgenbladet.no/ideer/2013/klima_pa_dypt_vann

  Jeg er mer spent på hva IPCC og andre klimaforskere finner på neste gang som sannsynlig for den fraværende varmen.

 4. Geir Aaslid · november 10, 2014

  Igjen viser Samset sin vilje til bare å referere til forskning som er politisk korrekt ved at den konkluderer med at vi har et klimaproblem og at det er menneskeskapt. Dette er i samsvar med Cicero’s gamle formålsparagraf, men det er ikke vitenskap når man starter med konklusjonen og deretter leter med lys og lykte etter forskning som kan bekrefte konklusjonen mens man unnlater å ta hensyn til forskning bare fordi den er politisk ukorrekt.
  Klimakrisen skal nå manifestere seg ved at den varmen som ikke har vist seg som en atmosfærisk hotspot ved ekvator skal ha gjemt seg i havdypene. For enkelte er det utenkelig at det er noe galt med drivhusdogmet og at varmen enten ikke eksisterer, eller at den har forsvunnet ut i det tomme rom fra toppen av atmosfæren.

  Hva sier så verdens ledende oceanografer om påstanden Samset fremfører på vegne av sin arbeidsgiver? Carl Wunsch og Richard Heimback (MIT/Harvard) har kommet med solid forskning som påviser at Samset er på viddene. Det foregår ingen oppvarming av havdypene, og til tross for regional oppvarming i enkelte områder (Indiske Hav) så er den generelle trenden at det blir kaldere. Videre er det et problem at man mangler data. Her er en analyse av forskningen til Wunsch og Heimback:
  http://bit.ly/1lk9bcB

  Det virker ganske så klart at de mange som påstår dyphavene blir varmere ikke tar hensyn til ulike målemetoder før og nå og de sammenligner dermed epler og appelsiner. Hvem skal man så stole på her? To av verdens fremste oceanografer eller Samset som ikke har noen åpenbar kompetanse på oceanografi?

 5. Bjørn H. Samset · november 10, 2014

  Det er mange som bryr seg om hvorvidt havene varmes eller ikke, ser jeg. Det er jo hyggelig.

  At det er mye igjen å forstå her, er det ingen som nekter for. At vi gjerne skulle hatt mye bedre data, er også ganske opplagt.

  Når det er sagt, så roter dere sammen ganske mange ting i kommentarene over. Det er mange artikler jeg kan referere til, men la oss f.eks. ta denne:

  Klikk for å få tilgang til Balmaseda_Trenberth_Kallen_grl_13.pdf

  Den gir en grei oversikt over ARGO-resultater m.m. Kort sagt blir havene varmere helt ned til 2000 meter, som er så dypt bøyene går. (Se Figur 1.) Siden 2005 har ikke 0-300m varmet seg særlig, 0-700m har varmet en del, og 0-2000m har varmet MYE.

  DYPhavet, som vi da kan definere som dypere enn 2000 meter, har vi lite informasjon om – men det er der artiklene jeg kommenterer på i selve bloggen over kommer inn. De ser ikke ut til å ha varmet seg særlig.

  Vær så snill, se på alle bitene av puslespillet samtidig – OG hold i mente at alt her har store usikkerheter. Ingenting i det dere skriver over rokker ved dette.

  Bjørn

 6. Erik Bye · november 10, 2014

  Bjørn Samset, når havene ikke varmes opp, er det mulig hyggen er på din side. Spøk til side.

  Du etterlyser at vi vurderer alle brikker, Samset. Jeg etterlyser at du legger frem en vitenskapelig artikkel som dokumenterer at havene varmes opp, med observasjoner av økt temperatur. Her er det nødvendig med observerte data, usikkerheten i målingene, og f. eks. 95 % konfidensintervaller.

  Nå refererer du plutselig til et arbeid fra 2013, men her er det bare grafer med joules. Følgende artikler avskriver jo den dypvannsdykkingen du sverger til:

  “Deep-ocean contribution to sea level and energy budget not detectable over the past decade”

  http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n11/full/nclimate2387.html

  “NASA Study Finds Earth’s Ocean Abyss Has Not Warmed”

  http://www.nasa.gov/press/2014/october/nasa-study-finds-earth-s-ocean-abyss-has-not-warmed/#.VDOQhWeSy4I

  “Deep Oceans Are Cooling Amidst A Sea of Modeling Uncertainty: New Research on Ocean Heat Content”

  http://landscapesandcycles.net/cooling-deep-oceans.html

  Som jeg tidligere har vist, temperaturen i det øvre vannsjiktet er uendret:

  Og her er det da en ting som mangler, og som du må forklare med dine egne ord:
  Hvordan kan varmen dypdykke uten at det øvre havlaget varmes opp?

  • Bjørn H. Samset · november 10, 2014

   Kjære Erik Bye,

   1) Joule er et mål på energi. Temperatur er et mål på gjennomsnittlig energiinnhold. Artikkelen jeg viste dokumenterer akkurat det du ber om – så godt det vitenskapelige fellesskap er i stand til å gi det. Det finnes ingen bedre referanser.

   2) Kan du være så snill å lese hva jeg skriver om dyphavet? Artikkelen du stadig kommenterer er DEN SAMME som jeg blogget om over, og som viser at DYPhavet, d.v.s. «the abyss», eller altså hav dypere enn 2000 meter, IKKE ser ut til å ha varmet seg over måleperioden. Det er vi alle enige om.

   3) Havet ligger ikke stille. Det er ingen motsetning mellom en oppvaming litt nedover og lav oppvarming høyere oppe – det betyr bare at havet transporterer varme. Hvordan den transporten foregår er jo akkurat det vi forsøker å pusle sammen her – og som det finnes et utall av ferske (innen siste år) artikler om. Hvis jeg får overskudd skal jeg blogge om dem også etter hvert. Vi får ta dette videre da.

   Bjørn

 7. Carbomontanus · november 11, 2014

  Duverden her var det stor nekter- fest. Mens katten er borte danser musene på bordet.

  jeg tror denne Erik Bye er ute i salg av et bestemt politisk vedtak om hva vitenskapen skal finne ut og komme frem til og følger der sine instrukser og retningslinjer. Ved- taket går ut på at «There ain`t no global warming..»

  Så gjør han hva han kan for å bevisføre og sannsynliggjøre dette. Det er en advokats og en politisk selgers oppgave.

  Men har endel virkelig tunge virkelighets- ting imot seg og i sin disfavør.
  §1 Materiens permanens
  §2 vannets thermiske utvidelseskoeffisient
  §3 Vannets specifike varmekapasitet
  §4 havnivåstigningen
  §5 isavsmeltingen
  §6 Isens smelte- entropi
  §7 Energiens permanens.

  Jeg har opplyst Erik Bye om det før men han er immun. Jeg lurer mye på hvilket dop det også er forresten.

  For de er ikke trenet til og vant til å kunne orientere seg sånn og tenke sånn, derfor havner de i en mer og mer illusorisk verden hvor de mer og mer må drive og trixe og skjule og falske i og med det forbaskede vedtaket.

  Vettaket er forresten avskaffet på nytt consilmøte i Klima- kirken, Vegas- consilet av 2014 der nytt vedtak blev fattet med appalus og håndsopprekning på lukket møte om at Kadrene og misjonærene ikke lenger skal gå imot og bestrice CO2-AGW men heller salge og misjonere for fordelene av det.

  Den Norske menigheten følger bare ikke med i hva Kirken og Consilet bestemmer.

  Geir Aaslid anbefales å gå igjennom sine politiske ukorrektheter. Han flauser både politisk og i det saklige.

  Det er ikke så lett å drive med dette når man bare har bakgrunn i kollektiver kursdeltagerbeviser og industrialisert examensfusk og forskningsfusk fra folkeuniversitetet. Men jeg tror det dertil også er en mer intens krigsskole bak.

 8. Erik Bye · november 11, 2014

  Det store spørsmålet er: Hvor har det blitt av varmen? Nå påstås det at den har forsvunnet ned i dyphavet!
  Da er det en betydelig mangel at det ikke legges frem temperaturmålinger for å vise at varmen er nede i havet, ett eller annet sted.

  Overflatetemperaturen øker ikke:

  Temperaturen i det øvre vannsjiktet endrer seg ikke:

  Temperaturen ned til 2000 m endrer seg ikke:

  I tillegg til manglende dokumenterte temperaturobservasjoner, er det påfallende at også mekanismer for varmeoverføringene mangler. Samset, du skriver jo selv:

  ”Hvordan den transporten foregår er jo akkurat det vi forsøker å pusle sammen her – og som det finnes et utall av ferske (innen siste år) artikler om.”

  Her kommer paradokset: Det fremsettes en teori om at varmen forsvinner i havet. Men: Ingen dokumenterte temperaturendringer finnes, ingen mekanismer som forklarer varmetransporten finnes. Spesielt ikke transporten gjennom de første 100 m. Leserne må selv vurdere troverdigheten og fagligheten i disse spekulasjonene.

  Sammenholdt med de artiklene som er gjengitt og blogget her, hvor mener du det er sannsynlig at varmen vil dukke opp Samset, i form av økt temperatur, i det nye ARGO-regimet ?

  Er du stadig like overbevist om at varmen har stukket av ned i dyphavet, slik du skrev om i Morgenbladet:

  Klima på dypt vann

  http://morgenbladet.no/ideer/2013/klima_pa_dypt_vann

  • Carbomontanus · november 12, 2014

   Til alle
   det virker som om den av Partiet på gølv og vulgærnivået tidligere skjermede og avklipte, flatbankede og rettvinklede, pionermessig dannede barne og ungdoms- masse står klart i beit for innvielse opplysning og trening i dette å kunne orientere seg selv uten å måtte spørre okkupasjonsmakten og overmennesket og expertene, og utenfor den gitte, kunstige, nylig maskinavrettede og contaminerte, fabrikk og kaserne og anstalt og fagforenings- situasjon……

   …der nemlig jorden er flat som et gølv under en takhøyde innenfor vegga og materien er dialektisk. Og lyset og opp- lysningen er noe som kommer fra sovvv- jettttt- stjernen via brunkullfyringen til elektrisitetsproduksjonen levestandarden og hvitevarene og at dette ledsages av livets gass som forlengst er gått i metning og ikke kan bli tykk nok selv etter at den kan skjæres med kniv.

   Det står fremdeles religiøst fanatisk pal fast for dem….
   ….i og med klimareligionen og kirken deres og instruksene derfra….
   ….at strålingen skal nektes for….
   …..og at materien er dialektisk…

   og at slike vestlig og latterlig småborgerlig dekadenter teorier og hyper og memer og papirtigere som materiens og energiens permanens og vannets thermiske krypningsmonn og isens smelte- entropi og vannets spesifikke varmekapasitet og dette at isavsmeliting og volumutvidelse av vann er ganske ekstreme og særlig berømte energi og oppvarmingskrevende prosesser….

   ……ikke følger av parrtimøtets instrukser og vedtak og heller ikke fremgår av partisekretærens lokale faglig tillitsvalgtes fore- legg og forklaringer.

   Se bare, Golfstrømmen var religiøst helt nytt for disse landkrabbene fra landet der jorden er flat som et gølv innenfor vegga og under en takhøyde. At varmtvannet kan gå bortover havet lang vei for plutselig så å dukke rett ned i et høl.

  • Carbomontanus · november 14, 2014

   Samset
   Jeg skal prøve å stille på klimasurtreaslistene nå i slutten av november fort å kunne holde alle informert men i oktober hadde jeg for mye å gjøre med eplene og med å få dieselmotoren på land i vinteropplag.

   Det med eplene er viktig. «Syltetøyet skal røres i Åttetall…» sa min Mormor, og min kone fra Tyskland har fått det med seg og tror fast på det. Det har med konveksjonene å gjøre og er en fysikalsk bedagelig form i en cylindrisk kjele.

   Min mormor var byggmesterdatter og på mange måter ganske seriøs videre.

   Det viser seg nemlig at Bønnhaserne, de uten folkeskole og uten lovlige fagbrev svennebrev og mesterbrev i de allehånde fag hvor det stilles felleskrav til bestått i alle felles allmenndannende lavere og høyere allmennfagene…….

   ………de kan ha skulket og være faglig fritatte allerede fra gryta hennar mor med grauten og med omrøringa og konveksjonen i kjeler og i bryggepanner allerede på det nivå.

   Tenke seg til Samset, vi har en professor emertitus i fysikalsk kjemi løs her i landet som håner og flåser og som er definitivt bevisstøs og fremmedkulturell allerede til dette og til regnskapene..

 9. Erik Bye · desember 2, 2014

  Bjørn Samset, hvordan går det med mekanismeforståelsen for det varme dypvannsdykket? Når havtemperaturen i det øvre sjiktet ikke endrer seg, og temperaturen ned til 2000 ikke har endret seg vesentlig, og mekanismene for dette «dypdykket» foreløpig mangler, hva gjør dere nå? Noen peker på at energiinnholdet i havet øker. Men, hvilken temperaturendring snakker vi om, hvor mange ARGO-bøyer måler dette, og hvilken usikkerhet er det i temperaturmålingene? Og er det virkelig noe reellt i at 3-4 % CO2 fra fossilt brennstoff skal klare disse energiendringene?

  Og dessuten, det siste jeg så av beregnet klimafølsomhet for CO2 var mindre enn 0,3 grader. Når kommer CICERO med en oppjustert følsomhet, der temperaturen tom 2014 er lagt inn i standardkurven?

  Skeptikere er nysgjerrige og litt utålmodige på alle disse svarene.

 10. Marina · august 1, 2018

  Hello Dear, are you in fact visiting this site daily, if so after that you will definitely get nice know-how.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s